All Author Articles


  1. Chalkias Christos, Kalogeropoulos Kleomenis, Tsatsaris Andreas
    The study of urban sprawl through historical maps - The case of Petroupolis, 2018|Feb